Био растениевъдство – какво е нужно?

camelina

Почвено плодородие и грижи за почвата (обработка)

Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В биологичното селско стопанство в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това.

Запазване и увеличаване на хумуса в почвата

В биологичното селско стопанство запазването и увеличаването на хумуса в почвата е движеща цел. Създаването на изкуствени пасища, подходящо зелено торене и ограничаване на дела на окопните култури в сеитбообръщението, както и прибавянето на органична материя служат за тази цел.

Обработка на почвата

Обработката на почвата трябва да бъде минимална и внимателно осъществена. Почвената фауна и почвената структура се взимат под внимание при извършване на всяко мероприятие. Дълбоката оран се пропуска като обработка при влажно състояние на почвата. Загубата на хранителни вещества в почвата при по- интензивна обработка и ненужното изразходване на енергия се избягват.

Торене

Торенето цели поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. То става изключително с органични торове. Подхранването с минерални торове става допълнително въз основа на определяне на нуждата от хранителни вещества в почвата чрез почвен анализ, наблюдение върху стопанството и баланс на хранителните вещества в цялото стопанство и трябва да е сведено до минимум.

Забранена е употребата на синтетични азотни торове, като чилска селитра, карбамид и др, както и на торове с високо съдържание на хлор и калий.

Използваните органични торове, компост и почва не могат да съдържат допълнения, които не са разрешени в настоящите стандарти.

За снабдяването с торове (произход, количество и употреба) да се води точен отчет.

Интензивността на торенето, в частност азотното торене, да не понижава качеството на продуктите (хранителни съставки, вкус, мирис, трайност, здравословност).

По- нататък интензивността на торенето трябва да съответства на климатичните условия и местонахождението. Количеството на внесените хранителни вещества за хектар (собствен и чужд тор, закупени органични средства за наторяване) не може да надвишава количеството от 170 кг. азот/ха.

Избор на култури и сортове

За отглеждането на растенията трябва да се използват култури и сортове, които са най- подходящи за съществуващите агроекологични условия. Необходимо е да се подбират устойчиви на болести и неприятели сортове, които не са взискателни по отношение на хранителния режим.

Нормативни изисквания при производството на растения, растителни продукти и храни от растителен произход по методите на биологичното земеделие

За продукти, произведени в България се прилагат изискванията на Наредба 22 от 04.07.2001 година на МЗГ. За вносни биологични продукти се прилагат изискванията на Регламент R (CEE) 2092/91 на Съвета на Европа от 24 юни 1991 година.

Източник: фондация Биоселена www.bioselena.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *