Защитените животни на България – земноводни

balkanska_chesnovnica

Балканска чесновница– Застрашен подвид, силно уязвим от антропогенни въздействия.
Разпространение: Край р. Дунав, Черноморското крайбрежие, южно от н. Емине, Петричко- Санданското поле, Пловдивски окръг, Елхово.
Местообитание: Ниски сухи терени с ксерофилна растителност и рохкави почви, крайморски пясъци, понякога в сухи каменисти места.Нощен вид- деня прекарва в почвата или в пясъка.
Размножаване: Снася в блата, локви и пр. през април и май. Лаврата достига до 16-17см. обща дължина. Метармофоза е наблюдавана около 10 юли.
Необходими мерки за опазване: Поставяне на вида под закрилата на ЗЗП. Запазване на подходящите за размножаване и създаване на нови водоеми, прекратяване използването на пестициди в находищата.
Разред: Жаби
Семейство: Чесновници

 

Каспийска костенурка– Застрашен подвид, силно уязвим от антропогенни въздействия.
Разпространение: Струмската долина, селата Левуново, Старчево, Марикостиново, Благоевградски окръг и Петрич, Източните Родопи и южното Черноморско крайбрежие.
Размножаване: У нас неизучено.В северноизточната част на ареала снася 2-3 пъти годишно по 8-10 яйца. Инкубационният период е около 90 дни. Половата зрелост настъпва на 10-11 годишна възраст.
Необходими мерки за опазване: Обявяване за защитени находището при Ахтопол и дола Урурдере при Свиленград. Запазване на сегашното състояние на блатата при  Марикостиново, Старчево, Левуново и „ Карчовия сазлък” при Свиленград. Популяризиране на природозащитния статус на вида сред риболовците от селищата около находищата.
Разред: Костенурки
Семейство: Блатни костенурки

Змиегущер – Застрашен подвид.
Разпространение : Черноморското крайбрежие ( между Несебър и Приморско), Източна Странджа, Сакар, Маричината низина, Източните Родопи,  селата Левуново, Марикостиново, Благоевградски окръг, Русенски окръг – находището е реликтно.
Размножаване: У нас неизучено. Снася яйца.
Необходими мерки за опазване: Популяризиране на природозащитния статус на вида. Контрол над дейността на събирачите на животни.Строго спазване на режима в резерватите и народните паркове по Черноморското крайбрежие.
Разред: Люспести
Семейство: Безкраки гущери

Турска боа ( змия пясъчница) – Застрашен вид
Разпространение: Плевенски окръг, около Сандански, окръг Благоевград, Пловдив, Свиленград, Хасково. В повечето находища са известни по един или по няколко ексемпляра. В местата с най-голяма численост за един ден могат да бъдат наблюдавани под камъните до 6 екземпляра.
Размножаване: У нас неизучено. Ражда малки.
Необходими мерки за опазване: Контрол над дейността на събирачите на змии в Благоевградски и Хасковски окръг.Запазването на находището при град Сандански в сегашния му вид. Пропангандиране на природозащитния статус  на вида в районите, където е разпространен.
Разред: Люспести
Семейство: Боидни

Леопардов смок – застрашен вид
Разпространение: В Струмската долина , около Асеновград и при Созопол.
Местообитание: Предимно ниски сухи скалисти места обрасли с нискостъблени гори и храсталаци. През лятото някой екземпляри се преселват на по-влажни места.Ловува предимно нощем  в  подземните дупки на дребните бозайници.
Размножаване: Женските са по-многобройни (6:4).В първата половина на юли снася 3-5 яйца.
Необходими мерки за опазването: Широко пропангандиране  на природозащитния статус на вида около находищата в Струмската долина и при Созопол. Прекратяване на кариерните разработки в рида Кожух. Контрол над дейността на събирачите на змии.
Разред: Люспести
Семейство: Смоци

Ивичест смок ( кощерница) – Застрашен подвид
Резпространение: Струмска долина и Кресненското ханче, гара Струмяни, между  гр. Сандански  и с. Лиляново, вулканичния рид Кожух, Петрич.
Местообитание: Ниски сухи и припечни терени, обрасли с нискостъблени гори и храсти. Предпочита скални струпвания, каменни грамади и др. Ловува денем, ней-често по дърветата и храстите, тъй като основната му храна  са  птици и яйцата им.
Необходими мерки за опазването: Широко пропангандиране  на природозащитния статус на вида около находищата в Струмската долина и  Петричко-Санданското поле. Прекратяване на кариерните разработки в рида Кожух.
Разред: Люспести
Семейство: Смоци

Смок мишкар– Застрашен вид
Разпространение: В цялата страна до 1800-2000м. Надморска височина  с изключение на най-равнинните и безлесни места с интензивно селско стопанство
Местообитание: Предимно влажни гористи места или мезофилни ливади с храстова растителност, понякога на скалисти терени. Най-многоброен е в стари разредени гори в ниско и среднопланински терени.
Размножаване: Копулацията е в края на май до средата на юни. Снася 2-10 яйца, най-често в хралупи и други места с гниеща дървесина. Полова зрелост настъпва на третата пролет.
Необходими мерки за опазване: Пропангандиране  на природозащитния статус на вида и ползата от него.
Разред: Люспести
Семейство: Смоци

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *