Биоразнообразието

cropped-ekologia_.jpg

Биоразнообразието може да бъде определно като разнообразието сред организми на Земята и в рамките на една екосистема. В него се включва всичко около нас – диви цветя, насекоми, бозайници, птици, гори, ливади, мочурища и други природни местообитания, както и направени от човека места – насаждения, ниви, канали и градини.
По този начин, биоразнообразието включва генетични вариации в рамките на видовете, разнообразието от видове в дадена зона, както и разнообразие от типове местообитания в рамките на една местност.
Биологичното разнообразие е от основно значение за функционирането на всички природни и направени от човека екосистеми.
Защо биологичното разнообразие в важно?
–    Когато разлчни видове станат редки или изчезващи, ние можем да загубим медицинските ползи от тях и освен това не знаем как липсата на тези видове би се отразила на цялата екосистема
–    Една здрава екосистема може да помогне за контролирането на наводнения, суша и дори ерозия на почвата
–    Хората се нуждаят от природни пространства за отдих и релакс
–    Всички видове населяващи нашата планета имат същото, като човека морално право на съществуване
Първата причина може да се изтъкне като особено важна и тя е силен мотив, който е редно да е в състояние да стимулира хората да опазват околната среда, да не прилагат насилие над животните и като цяло да съблюдават съществуването и развитието на едно силно и богато биоразнообразие, защото в крайна сметка и качеството на човешкия живот зависи от това.
Въпреки малката територия на която се намира страната ни, България е богата по отношение на биологично разнообразие и е сред водещите по този критерий страни в Европа. Това се дължи на климатичните, географски, топографски и хидрологични условия, които преопределят флората и фауната.
От най-голямо значение са растителните и животинските генетични ресурси – редки и застрашени видове, гори, растения ползвани с медицински цели, риби, диви животни. Известните ни различни видове в България, включват 94 вида бозайници, 383 вида птици, 36 вида влечуги, 16 вида земноводни, 207 вида Черноморски и сладководни риби и близо 27 000 вида насекоми и други. Цялото това наше богатство от разнообразни видове е изправено пред заплаха от унищожение, като основните причина за изчезването на видовете са от една страна естествените процеси, случващи се в екосистемите и от друга, човешката дейност. Причината за най-голямите вреда, резултат от чивешка дейност са инфраструктурни промени и урбанизацията на природните територии.
Водещи действия, които се прилагат за избягване на тези деструктивни процеси е  включването на различните природни местообитания в защитени територии и зони. Това е етапа до който държавата и нейните институции, както и различни организации действат, а следващият вече зависи от отделният човек, а именно индивидуалното съзнание за живот съобразен с опазване и съхраняване на това, което имаме.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *