Пространствена сруктура

Пространствената структура се определя преди всичко от растителни видове. Тя може да бъде вертикална и хоризонтална. При съвместно обитание на различни по височина растния, фитоценозата е с ясно изразен слоест строеж. Асимилиращите наземни органи и подземните им части са в няколко слоя/етажи, където използват по различен начин и променят средата. Надземните етажи при растенията се отделят по това къде е

» Read more

Видова структура

Влизащите в състава на биоценозата видове и техните отношения по численост или биомаса. Има бедни и богати на видове биоценози. Бедни са биоценозите в арктическите райони и тундрата- дефицитни на топлина, в пясъчните пустини, замърсените водоеми – един или няколко фактора силно се отклоняват от оптималното за живот ниво. Не много видове могат да се приспособяват към такива условия. Бедни

» Read more

Класификация на природните ресурси Основни принципи на ООС

Основни признаци и принципи са:1) Голямо чувство за лична отговорност към държавата към природните ресурси, от които сме зависими.Всеки човек трябва да е отговорен за опазване на природното наследство на цялата нация.2) Роля на правителството. Ресурсите на всяка страна са големи и проблемите свързани с тяхноторазумно използване са много сложни. Трябва да има върховен контрол върху състоянието им в лицето

» Read more

Почва и опазване на почвите

Почвата е една от основните среди на живот и е продкт на живота. Основа за образуване на почвата е материнската скала. Тъй като скалите имат различен химичен състав това определя до голяма степен бъдещите свойства на почвата. Първите организми са нисши растения и микроорганизми. Със своята жизнена дейност те също предизвикват химични промени в скалния субстрат. След смъртта им те

» Read more

Опазване на животинските ресурси в България

1962г. Със заповед на „Главно управление на горите“ се защитават дивите животни на територията на България.1986г. Заповед на „Комитета за опазване на природната среда“ – списък с ценни видове птици – за опазването им от изчезване.1986г. Заповед на КОПС обявяват се известен брой защитени видове земноводни и влечуги.1997г. Прието е постановление на министерския съвет и е определена тарифа за обезщетение

» Read more

Динамика и развитие на екосистемите

Една от характерните особености на всяка биоценоза, съответно на всяка екосистема е изменяивоста – 2 типа:1)    Случайни – свързани са с действието на незакономерно изменящи се фактори на средата.Например силни  дъждове  изменящи  активноста  на  организмите,   предизвикващи   преместване,   променят  състава  на биоценозите. При силни валежи морският планктон мигрира в дълбочина. Преместване се предизвиква и от силни ветровe.2)    Переодично повтарящи се –

» Read more

Екологична структура на биоценозите

Различните типове биоценози се характеризират с определенивзаимоотношения между екологичните групи от видове, което представлява екологичната структура на биоценозите. Биоценозите със сходна структура могат да имат различен видов сустав, така едни и същи екологични ниши могат да бъдат заемани от сходни поекология, но отдалечени в родствено отношение. Такива видове които изпълняват едни и същи функции в сходни биоценози се наричат викарииращи.

» Read more

Режш! на овлажнение на сушата. Влияние на екологичните условия. Екологични групи организми и адаптационните им способности

Режимът на овлажнение плюс температурният режим имат лимитиращо значение за структурата, функцията, географското разпространение и сезонната ритмика в развитието на организмите и съобществата им. Наземните организми са по- малко зависими от водната среда. Протичането на жизнените им процеси се извършва само във водна среда – клетки и междуклетъчно пространств, т.е. е вътрешна среда. Затова непрекъснатият водообмен с околната среда е

» Read more
1 3 4 5