Пречистване на отпадните води в България с най-нови модерни биотехнологии

title

Водните ресурси в Република България се формират от оттока на вътрешните реки, подземните води и част от водите на река Дунав. Тяхното опазване, рационално използване и управление е от жизнено важно значение за устойчивото развитие на страна, бедна на водни ресурси, като нашата. Ползването на достъпните води в някои случаи се ограничава от влошените им качества в резултат от замърсяването

» Read more