Влияние на непречистените отпадни води върху здравето на хората

title

Основно хигиенно изискване  при организиране на водоснабдяването на населените места е да се изключи напълно възможността от възникване на заболявания,причинени от  наличието на патогенни микроорганизми във водата и от особеностите в химичния й състав. Епидимиологичното значение на водата: Още в древността е била подозирана епидимиологичната роля на водата и са били предявявани изисквания за нейните качества. Водните епидемии в миналото

» Read more

Печели предприятието, печели и околната среда

Актуално в Европейския съюз се счита, че  предприятията, заустващи непречистена отпадъчна вода в естествените водоприемници или канализацията натоварват не само околната среда, но и индиректно своите потребители. Те следва да очакват повишаване на екологичните такси и глоби. Т.е в действие е не безизвестния принцип: „Замърсителят плаща” Това е тенденция, която специалистите на ЕнвироХеми от южен Хесен са забелязали още преди

» Read more