Вятърна ферма Bruck an der Leitha, Австрия

windparkbruck01
Работата по строежа на голяма вятърна ферма в Bruck an der Leitha, Австрия започва през май 2000-та година и след около 5 месеца турбините са пуснати в експлоатация, фермата подава електричество към обществената електропреносна мрежа, произвеждайки 1.5 пъти повече от електричеството, необходимо за 3500-те домакинства на Bruck. В момента на построяването и това е най-голямата вятърна ферма в Австрия по отношение на генерираното електричество. От 1996 г. общинската управа на град Bruck an der Leitha е с намерение да се редуцират емисиите на СОг с 50 % до 2010 г. За да се постигне тази цел Енергийната асоциация изготвя план за покриване на енергийните нужди на града изцяло от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) от района на общината.
Аргументите на Енергийната асоциация са да се използват Всички форми на ВЕИ за които има практическо приложение и да се демонстрира приемлиВостта на добиването на енергия от местни източници, като се запазва околната среда.
Първият голям проект в тази връзка е инсталирането на котел, изгарящ дървесна биомаса, свързан към общинската отоплителна система, който е пуснат В експлоатация през октомври 1999 г. Тази система доставя топлина до частните домове и няколко обществени сгради. Следващата фаза от изпълнението на програмата на общината е построяването на Вятърна ферма. Проектът за вятърна ферма цели да се създадат ползи за региона и да се подкрепи местната индустрия. Цели също да допринесе и за развитието на туризма.
Плановете на Енергийната асоциация за бъдещо развитие предвиждат инсталирането на съоръжение за биомаса и още 2 вятърни ферми.
фермата в Bruck an der Leitha се състои от 5 турбини Enercon Е-66/18.70, всяка с номинална мощност от 1.8 MW. Тази мощност се достига при скорост на вятъра от около 45 km/h. Фундаментът на турбините представлява кръгла платформа от стомана и бетон с диаметър 12.6 т. Високата 65 т кула има диаметър при основата 4.5 т. Първата турбина има и платформа за наблюдение на височина 60 т, която може да бъде достигната по вътрешна спираловидна стълба (29 стъпала). Роторите са с по 3 перки с диаметър от 70 т.
Генерира се променлив ток, който се отвежда през кулата и се трансформира да бъде подходящ за обществената мрежа (400 V, 50 Hz). Електричеството се отвежда до обществената мрежа по кабел 20 kV. Цялата система се контролира дистанционна от микропроцесорна система.
За да се популяризира проекта се организират обиколки на вятърната ферма за посетители. Разработена е и информационна програма за посетителите, наречена „Път за опознаване на енергията“, която да ги запознава с ВЕИ, строителните и изолационните материали и енергоспестяващите мероприятия като цяло.
Общата инвестиция на проекта е 8.4 милиона евро, от които 7.2 милиона е стойността на турбините. Вятърната ферма получава 8 % грант, което е приблизително 620000 евро, от Kommunalkredit AG. , Виена – основана от Министерството на околната среда. Финансовата схема на проекта включва участие и на местни компании и граждани, на които е дадена възможност да закупят един или повече дялове от по 1000 евро всеки. Съобразно схемата участниците предоставят заем, който ще им се връща в продължение на 15 години. По принцип минималният лихвен процент е 4 % за първите 12 години, а след 13-та година той нараства до 6 %. Проектът ще Възвърне вложените средства чрез продажба на електричество, а периодът на Възвръщаемост се предвижда да бъде 12-15 години.
Основният проблем касаещ развитието на вятърната ферма произтича от това, че тарифата за електричество, генерирано по този начин не е гарантирана. През 1999 г. този проблем получава своето разрешение с влизане в сила на закон в Австрия регламентиращ производството на електричество чрез Вятърна енергия.
Фермата в Bruck произвежда над 18000 МWh ел. Енергия през първата година от експлоатацията и, от октомври 2000 до септември 2001 г. Това надвишава очакваните 15500 MWh Резултатът за 2002 г. също е много добър особено изключителния месечен добив през март, който е с 46 % по-висок от този за същия месец на 2001 година.
Капацитетът на вятърната ферма е производството на 18500 MWh годишно. При тарифа от 0.07 евро/кWh приходът от продажбата на ел. енергия достига почти 1.3 милиона евро годишно. Внедряването на този проект води до редуциране на емисиите С02 с около 12900 тона годишно. По време на проектирането на вятърната ферма е взета пред вид и околната среда. В тази фаза са поканени да участват представители на земеделската общност. В резултат от това е спазено изискването за разстояние от поне 800 метра до най-близките постройки. Реализирането на фермата води до създаване на финансов приход от около 1.3 милиона годишно, който остава В региона. Включването на местното население в проекта се оценява като успешно. Тази ферма е граждански проект с 5 основни партньори и около 200 граждани, участващи във финансирането.
След успешната реализация на фермата в Bruck an der Leitha в два нови проекта за оползотворяване на вятърна енергия се планира да се използват същите вятърни турбини. Това са вятърните ферми на Petronell-Carnutum, състояща се от 12 турбини с обща мощност от 21.6 MW, и тази на Hollem с 9 турбини и обща мощност от 16.2 МW.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *