Печели предприятието, печели и околната среда

Актуално в Европейския съюз се счита, че  предприятията, заустващи непречистена отпадъчна вода в естествените водоприемници или канализацията натоварват не само околната среда, но и индиректно своите потребители. Те следва да очакват повишаване на екологичните такси и глоби. Т.е в действие е не безизвестния принцип: „Замърсителят плаща”

Това е тенденция, която специалистите на ЕнвироХеми от южен Хесен са забелязали още преди години. В средата на 90-те години предприятието, специализирано в третиране на отпадъчни води, развива нов биологичен метод „Биомар”, който е изключително подходящ за води с високо органично натоварване т.е основно от  храниталната и питейната индустрия.

В случая умело се постига не само редукция на  параметрите по БПК и ХПК,  а и факта, че  органичното съдържание на отпадъчната вода може да бъде трансформирано в енергия, под формата на биогаз, от която клиентите могат да се възползват. ”Биомар” е не само техника за пречистване на отпадъчни води,  а и концепция  за регенериране на енергия. „Това е бъдещето“,  заявява изпълнителният директор на фирмата Готлийб Хупфер. „Успешна комбинация между третиране на отпадъци и опазване на околната среда. Можем само да се гордеем , че в случая с „Биомар” тази комбинация е толкова сполучлива.“

ЕнвироХеми продължава да развива и подобрява технологията „Биомар”. Девет месеца са необходими от стартиране на проекта до същинското започване на работа на съоръжението, като времето  за строителство е дванадесет седмици. Съоръженията могат да бъдат комбинирани, посредством модули, което позволяват лесното им интегриране на наличната площ. Инаталацията може да е изпълнена в типичен индустриален затворен дизайн.

Предприятията, които решат да ползват такава пречиствателна станция печелят в дългосрочен план: те се грижат за по-чиста околна среда, не зависят от промените на такса-канализация, не плащат допълнителни еко-такси и глоби. В допълнение на това печелят енергия, която могат да използват във предприятията си.

Към това трябва да прибавим и приносът за редуциране на въглеродните емисии: ако се реализира възстановяването на алтернативни източници на енергия, какъвто е биогаза, спестения CO2 може да бъде изчислен. При използването на биогаз се спестява  реципрочното количество енергия от природен газ (или мазут и каменни въглища), респективно с толкова се редуцират и CO2 – емисиите. При използването на биогаз, вместо природен газ, коефициентът спестен CO2 на кубичен метър биогаз е 0,201 kg. Следователно анаеробните съоръжения „Биомар” подпомагат редуцирането на парниковите газове.

биологично третиране

Снимка 1:Биологично третиране на суроватка  и отпадни води с енергийна печалба

Технологията

Отпадъчната вода се прецежда през самопочистващ се барабанен сепаратор. Натрошени стъкла, остатъци от етикети, късчета алуминий и други едри материали се отделят от водата и се събират в малък контейнер. Това предпазва помпите, вентилите и арматурата от блокиране и преждевременно износване.

Обикновено отпадъчните води от фабрика за хранителни или напитки не постъпват с константни количествени и качествени показатели: през уикенда, например те са значително по-малко отколкото през седмицата.

Водата за миене, отчасти може да бъде силно киселинна или алкална, или да е с различна температура. Поради тази причина пречистването на водата започва с хомогенизиране и изравняване. От сепаратора водата се подвежда към смесителния и изравнителен резервоар. Той има достатъчен капацитет, за да може да се изравнява непостоянният приток на водата. За необичайни производствени случаи е предвиден авариен обем. При силно киселинна или алкална отпадъчна вода, необходимата pH стойност се постига с помощта на химикали.

В смесителния и изравнителен резервоар факултативни бактерии хидролизират органичните отпадъци. Времето за хидролиза зависи от съдържанието на отпадъчната вода. Предтретираната вода се подава равномерно към флотатор, където се отделят мастни емулсии и свободни мазнини.

Предвиден е биофилтър, който отговаря за пречистването на замърсения въздух от смесителния и изравнителен резервоар и флотацията, така че да няма разпространение на неприятни миризми.

Преди постъпването на отпадъчната вода в биореактора тя преминава през топлообменник. Там топлината от изхода на биореактора (около 35°C) се използва за затопляне на входящия воден поток. Ако желаната температура не бъде достигната, тя може да бъде регулирана в топлообменника. Темперирането предоставя допълнителната възможност, при необходимост, да се повишава капацитета на пречиствателното съоръжение.

В биореактора „Биомар” се извършва анаеробната редукция и се отделя биогаз. Реакторът е оборудван със специален пълнеж, способствуващ имобилизацията на биомасата, където ацетогенните бактерии метаболизират хидролизираната органична маса (преди всичко захар, алкохол и млечна киселина) в отпадъчната вода до оцетна киселина.

В метаногенната фаза оцетната киселина се превръща в смес от богати на енергия метан и въглероден двуокис. В зоната без турболенция на реактора образуваните микро-мехурчета се окрупняват в по-едри и се покачват към газовия похлупак на реактора.

Биогазът се събира и през експлозионно защитения компресор се отвежда и оползотворява в паровата централа. Така добитата енергия се използва отново. По този начин изкопаемите енергийни източници като природния газ биват спестени. Топлината от изтеклата вода се отвежда обратно от термопомпата, за да може да се подготви температурата в смесителния и изравнителен танк за анаеробното разграждане.

С помощта на дистанционното програмируемо и визуализационно управление на процеса, цялото съоръжение работи напълно автоматично и изпълнява множеството екологични предписания при минимални промишлени разходи.

В метан-реакторите стойността на БПК се намалява от 60 до 90 процента. Преработената вода има сходни на комунално-битовата вода показатели и може без проблем да бъде отведена към пречиствателното съоръжение.

Биологичният метод „Биомар” представлява оптимално решение и за клиентите, които заустват директно. При третия етап вече пречистената вода от биореактора може да бъде подложена на допълнително биологично пречистване. За тази цел се изгражда второ стъпало „Биомар”, при което в богато аерирания биобасейн аеробните бактерии приемат кислород и окисляват органичната част от замърсяванията. При това съдържанието на БПК и ХПК се понижава до предписаните гранични стойности. Освен това се редуцира съдържанието на фософор и азот. Водата е толкова чиста, че може да бъде използвана отново, след филтрация и дезинфекция като измивна такава.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *